שיעור כתוב לחודש כסלו

"וכך צריך להיות אצל החסידים-שבכל זמן צריכים ללמוד(או עכ"פ לדבר)אודות המעלה דזמן זה,שע"יזה ממשיכים ומגלים הדבר למטה"(ש"פ שמיני,פ' פרה,מבה"ח ניסן תשי"א ע'339) * * * שיחה לחודש כסלו מאת רב הקהילה הרב יגאל פיזם שליט"א

שם החדש כסלו נקרא כן בלשון חז"ל ואף הוא מן השמות שעלו עמם מגלות בבל.דרשות ורמזים         
רבים, נאמרו בבאור שם זה.ומהם: כסלו מלשון כסל=בטחון כפי שאומר איוב כי"ד' יהיה בכסלך" שהוא לשון אמונה ובטחון. ומתאים לארועי החודש המסמלים בכל הדורות נצחונות והצלחות למעלה מן הטבע, הצלחה אלוקית בזכות האמונה והבטחון בה'. וברמז : לתת דמי חנוכה-כיס, (ובו) ל"ו שקלים-כנגד ל"ו (36)הנרות שמדליקים בימי החנוכה. וגם(פונטי) רמז לפתיחת הכיס והלב, לנתינת צדקה שבזכותה באה הגאולה. "אין ישראל נגאלין אלא בצדקה".
 
אכן החודש נקרא גם בשם חודש הגאולה, כי רבו בו ארועי גאולה לאורך כל הדורות. מתחיל מהמפורסם חנוכה גאולה משלטון הרשע וחנוכת המקדש. גאולת האדמור הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, בי"ט-כ' כסלו, גאולת האדמור האמצעי בי' בו,גם גאולת ה"ספרים" ביום ב' בחודש, גאולה רוחנית שזכתה ליחס מיוחד מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א,גאולה מפרפורי הגלות האחרונים.
 
חודש כסלו הוא החדש השלישי (מתשרי) ובהתאמה לחודש סיון החודש השלישי(מניסן), גם הוא חודש של מתן תורה(פנימיות התורה ,קבלה וחסידות),שבסדר הכרונולוגי, מתגלה שנים רבות אחרי מתן התורה הניגלית,כמשל כניסת הנשמה אחרי היות הגוף-"נשמתא דאורייתא".כמו כן ,כשם שחודש אייר הוא החודש השני (מניסן),מכין את העם לתכנים הנעלים שבסיון.כך החודש השני(מתשרי)חודש חשון, ה"מר" והיבש(מחגים)מכין בעצמה רבה, את החול "להפכו לקודש,בכסלו.
 
צרוף שם הוי' אשר הוא מקור חיותו של החודש, הוא: ו-י-ה-ה, מראשי תיבות של הפסוק:"וירא יושב הארץ הכנעני...את האבל בגורן האטד ויאמרו אבל- כבד זה למצרים על-כן קרא שמה אבל מצרים ..."  ומבאר האלשיך הקדוש, כי אפילו הכנענים הבינו גודל קדושתו של יעקב אבינו בראותם את גודל אבלם של המצרים בפרידתם ממנו, ושמחו על הזכות שנפלה בחלקם, בהכנס יעקב אבינו להיות קבוע בארצם. בבחינת:"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך,ויראו ממך". כפי שהדבר בא לידי ביטוי בכניעת "טבע" העולם לקדושת התורה בטהרתה, במלחמת החשמונאים ונצחונם, על היוונים ועל המתיוונים.וכן הנצחון במלחמה נגד החסידים ותורת החסידות..
 
יש מבעלי ה ח"ן (חכמה נסתרה) המשייכים - בהקבלה שבין י"ב החודשים, לי"ב שבטים-את שבט בנימין לחודש כסלו. את השם בנימין קבע יעקב אבינו."...ואביו קרא לו בנימין".=בן נאמן. נאמן ליוסף אחיו, נאמן לגאולה.כפי שמבואר במדרש ששמות עשרת בניו של בנימין נקראו על שם יוסף וגורלו, ורומזים גם על הגאולה העתידה.ונאמן ליהודה כי בגלות עשרת השבטים נשאר שבט בנימין צמוד לשבט יהודה. וזכה שבית המקדש יהיה בחלקו "...ובין כתיפיו שכן". שכינה שלא זזה ממקומה . וגילויה בעש"ן. עולם –בית המקדש.שנה-חודש כסלו(חנוכת המקדש).נפש-שבט בנימין.
 
מזל החודש הוא: קשת  וכוכבו צדק. שהם מסמני הבריאה ע"י ה' ית',אות הזהרה(קשת) לבאי עולם,שינהגו בצדק. כפי שנרמז גם בצירוף וי לפוגמים ב ה' (חומשי)התורה, וב ה' דבריאה. גם אות החודש ס'  ממתיקה בסודה את תכנו של החודש. שהיא כוללת ס' (60) אותיות  שבונות את ברכת  הכהנים הלא הם החשמונאים בדורם והחשמונאים שבכל הדורות ,המאירים באור המנורה הנצחי, את העתיד הקרוב ממ"ש.בבנין בית המקדש השלישי והמשולש, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני כל בשר.
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שתף לחברים

שתף